TOP ≫ ARCHIVE ≫ 2016年07月
ARCHIVE ≫ 2016年07月
      

≪ 前月 |  2016年07月  | 翌月 ≫

 人面桃花

人面桃花

博陵崔護、資質甚美、而孤潔寡合。

挙進士、下第。

清明日、独遊都城南、得居人荘。

一畝之宮、而花木叢萃、寂若無人。

扣門久之。

有女子、自門隙窺之、問曰、「誰耶。」

以姓字対曰、「尋春独行、酒渇求飲。」

女人以杯水至、開門設牀命坐、独倚小桃斜柯佇立、而意属殊厚。

妖姿媚態、綽有余妍。

崔以言挑之、不対。

目注者久之。

崔辞去、送至門、如不勝情而入。

崔亦睠盻而帰。

嗣後絶不復至。
スワップ金利を利用