TOP ≫ ARCHIVE ≫ 2016年08月
ARCHIVE ≫ 2016年08月
      

≪ 前月 |  2016年08月  | 翌月 ≫

 人面桃花(2)

人面桃花

及来歳清明日、忽思之、情不可抑。

徑往尋之、門牆如故、而已鎖扃之。

因題詩於左扉曰、

   去年今日此門中

   人面桃花相映紅

   人面祇今何処去

   桃花依旧笑春風

スワップ金利を利用